organisation

Den selvejende institution Bofællesskabet Cecilie Marie er en selvejende institution med en bestyrelse, som er institutionens øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af en forstander. Forstanderen refererer til bestyrelsen. Cecilie Marie er tilknyttet Mariehjemmene, som servicerer Cecilie Marie med hensyn til blandt andet regnskab, budget, administration, rådgivning og udvikling. Der er udarbejdet vedtægter for Cecilie Marie indeholdende formål, målgruppe, bestyrelsesmedlemmer samt procedurer for beslutningsgrundlag. Forstanderen og medarbejdere deltager i møder på tværs af Mariehjemmene med henblik på at sikre høj faglighed, sparring og udvikling af det enkelte hjem.

Styring af de forskellige aktiviteter vil ske gennem samarbejdsaftalen mellem Cecilie Marie og Mariehjemmene samt gældende retsforskrifter og ved almindelig kvalitets-, budget- og økonomistyring.

Cecilie Marie skal yde de samme retssikkerhedsmæssige forpligtelser, som hvis ydelsen er udbudt i offentligt regi. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Fonden Mariehjemmene. Bestyrelsesmedlemmerne har forskellige faglige baggrunde – sundhedsfaglige, socialfaglige og administrative kompetencer med henblik på at kunne yde relevant rådgivning, der kan kvalificere ledelsen.

Teams

Det daglige arbejde er organiseret i to team, fx med en daglig leder/koordinator i hvert team. Daglig leders opgave er blandt andet at bemande og ændre teamets sammensætning, opstille opgaver, skabe overblik, evaluere og give feed-back, således at teamet har de bedste forudsætninger og fleksibilitet til at yde den støtte, som den enkelte beboer har behov for.

Organiseringen skal medvirke til at udvikle fleksibiliteten og udnytte personaleressourcerne i forhold til beboernes behov. Det bevirker blandt andet, at det enkelte team opnår bedre kendskab og øget faglig indsigt til beboerne, ligesom en øget videndeling vil finde sted. På denne måde får beboerne øget mulighed for fleksibilitet, kontinuitet og kvalitet i ydelserne.

Et væsentligt omdrejningspunkt i arbejdet er relationsarbejdet. Det vil sige den kontakt og det forhold, der opbygges mellem personale og beboer. Kvaliteten i kontakten afhænger blandt andet af den kommunikationsform, som anvendes og er afgørende for udviklingen af relationen mellem beboer og personale.

Medarbejderne vil have viden om neuropædagogik og betydningen af at tage udgangspunkt i den enkelte beboers livshistoriefortællinger og praksisfortællinger – og herigennem at have fokus på ressourcer og kompetencer.

Ved indflytningen i bofællesskabet får beboeren tilknyttet 2 teammedarbejdere fra personalegruppen. Dette indebærer, at der ydes individuel støtte til den enkelte beboer, således at tilbuddet tilpasses den enkelte beboers livsstil. Teammedarbejderne sørger for at få kendskab til, forståelse for samt overblik over beboerens helbred, trivsel, beskæftigelse, sociale forhold m.m., således at hverdagen kan fungere så optimalt som muligt for den enkelte beboer.  Teammedarbejderne kan støtte og vejlede ved fx tøj-indkøb, vask, rengøring af egen bolig, aktiviteter m.m., hvis beboeren har behov for det. Beboerne støttes blandt andet i:

  1. Valg af dag- og fritidstilbud.
  2. At være ansvarlig, medbestemmende og selvbestemmende omkring eget liv.
  3. At opretholde kontakten til pårørende og andre netværk.
  4. At få et meningsfuldt liv med valgmuligheder, stimuli og oplevelser efter eget ønske.
  5. At få lavet aftaler med ledsager til ture ud af huset.
  6. Brug af deres hjemmedag.
  7. At udtrykke deres ønsker og mål i deres personlige planer.

Cecilie Marie vil skabe en tryg og genkendelig, men også en aktiv og udfordrende hverdag. Det gøres fx ved, at personalet sammen beboeren aftaler nogle faste holdepunkter for dagen samt deltagelse i et aktivt miljø. I det omfang beboeren ønsker det, er deltagelse i et socialt fællesskab en del af hverdagen.

Beboeren har udover de tilknyttede teammedarbejdere altid mulighed for at henvende sig til andre af bofællesskabets medarbejdere. Det vil være individuelt, hvor meget den enkelte beboer benytter teammedarbejderne.

Det er teammedarbejdernes opgave at tilbyde at udarbejde en individuel handleplan sammen med beboeren. Handleplanen revideres mindst en gang årligt. Det er vigtigt, at samarbejdet om udarbejdelse af handleplanen opleves som et tilbud, der gives på beboerens præmisser.

Personalets sammensætning

Personalegruppen er tværfagligt sammensat for at tilgodese beboerens behov for udvikling og pleje. Der er ansat pædagoger, social- og sundheds-/assistenter og – hjælpere, ergoterapeut, ernæringsassistent.

Personalet skal gennem uddannelse og kompetenceudvikling sikre bofællesskabets fortsatte udvikling.

Sidebar
Sidebar
46 40 00 05 Find hjem

Kontakt