metoder

På Bofællesskabet Cecilie Marie er grundtanken, at hjemmet først og fremmest er beboerens hjem, og medarbejderne skal tage udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov.

Den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i beboernes individuelle problemstillinger og videreudvikles i samklang hermed. Indsatsen tilrettelægges på en sådan måde, at det er den enkelte beboers ønsker og behov, der tilgodeses. Den faglige indfaldsvinkel er at understøtte beboerens mulighed for at udvikle den personlige selvforvaltning.

Uanset hvilket tilbud en beboer tager imod, skal det altid have sigte på livskvalitet, som beboeren selv er med til at definere. Samtaler, støtte og behandling er midlerne. En beboer kan ikke umiddelbart opsiges fra lejligheden, og medarbejderne må sammen med den enkelte beboer arbejde på løsning, der tager udgangspunkt i beboerens muligheder for at mestre situationen. Metoden er dialog og forhandling, hvor medarbejderen i samarbejde med den enkelte beboer finder den mest acceptable løsning.

Det forventes, at størstedelen af beboerne deltager i dag- eller beskæftigelsestilbud. I forhold til fritiden er det op til den enkelte at bestemme, hvad der skal ske. Da det kan være vanskeligt for flere beboere at give udtryk for eget ønske om eventuelle fritidsaktiviteter, er det også en opgave for det pædagogiske personale i samarbejde og dialog at undersøge den enkelte beboers interesser og muligheder. Der er mulighed for at deltage i aktiviteter både på og uden for Cecilie Marie.

Neuropædagogik

Der fokuseres på neuropædagogik som en pædagogisk forståelsesramme, hvor der tages udgangspunkt i hjernens kapacitet og evt. skader, som danner grundlag for den pædagogiske indsats. Der tages udgangspunkt i den enkeltes situation og forudsætninger – og forsøges at kompensere for eventuelle skader ved at udvikle nye metoder, der bygger på den enkeltes kompetencer, ressourcer og stærke sider. Målet er at fremme beboerens kompetencer via en helhedsorienteret og handlingspræget pædagogik.

Et centralt omdrejningspunkt i neuropædagogik er dels at kvalificere kommunikationen og udvikle mestringsevnen, dels at bevare livsduelighed og have fokus på den enkeltes beboers livskvalitet. For at få en forståelse for den enkelte beboer og hans/hendes handlinger arbejder man med livshistoriefortællinger og praksisfortællinger. Fortællingen er medvirkende til at kvalificere det daglige samvær og kommunikationen på den enkelte beboers præmisser.

Der arbejdes blandt andet med undersøgelser, observationer og afklaring af beboerens færdigheder og funktionsniveau med henblik på at tilrettelægge en målrettet indsats.

Ressourcefokuseret og anerkendende tilgang

KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik) har udgangspunkt i en anerkendende tilgang med fokus på beboerens kompetencer og ressourcer. Ved at arbejde med anerkendende pædagogik skal medarbejderne være nysgerrige på og spørge ind til den enkelte beboers perspektiv, samtidig med at der er fokus på beboerens kompetencer og ressourcer. Medarbejderne fokuserer på den enkelte beboeres måde at opleve, tænke, føle og handle på.

Det er vigtigt med ”de små skridts metode”, så de unge får størst mulighed for at opleve ejerskab for egen udvikling og tilværelse. Der arbejdes ud fra en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang, der tager udgangspunkt i en kognitiv forståelsesmodel, som vægter beboernes ressourcer, muligheder og det sociale aspekt, således at beboerne bliver mere bevidste om sig selv og sine handlinger.

For beboere med et større behov for støtte og vejledning er det vigtigt med en systematisk pædagogisk tilgang. Ofte er det de små ting der gør en forskel, og her er det vigtigt at kunne underbygge sin tilgang til målene.
Kvaliteten i arbejdet søges til stadighed højnet gennem supervision og den daglige refleksion, når personalet med forskellig personlig og faglig tilgang giver og modtager feedback. Der arbejdes med såvel intern som ekstern supervision, som en del af den faglige kvalitetssikring.

Der arbejdes differentieret i forhold til den enkelte beboer og dennes vanskeligheder/udfordringer med respekt for den enkeltes unikke karakter.

Dagligdagen

For at kompensere for beboernes funktionsnedsættelser, støtter personalet beboerne i varetagelse af forskellige opgaver i hverdagen, såvel i egen bolig som på fællesarealerne. Støtten ydes på sådan en måde, at kravene afbalanceres i forhold til den enkelte beboers formåen, der kan være vekslende.  Medarbejderne arbejder, i dialog med beboeren, på at finde beboerens udviklingsområder.

Bofællesskabet tilbyder støtte og oplæring til blandt andet:

 • Personlig hygiejne og velvære
 • Tøjvask
 • Rengøring af egen lejlighed
 • Basishjælpemidler
 • Hjælp til betaling og administration af økonomiske midler
 • Sygeplejeydelser
 • Medicingivning og medicinadministration
 • Pædagogiske aktiviteter
 • At dyrke aktiviteter/interesser
 • Aktiv fritid
 • Kontakt og praktisk hjælp til kontakt med offentlige myndigheder
 • Samarbejde med pårørende
 • Sundhedsfremme
 • Ernæring og måltider
 • Socialt samvær
 • Styrke beboerens indflydelse på eget liv
 • Styrke, genfinde og vedligeholde såvel fysiske som psykiske færdigheder
 • Søge forskellige former for beskæftigelse, dagcenter, aktivitetscenter, undervisning mv.
 • Øge de sociale kompetencer
 • Udføre opgaver i bofællesskabet
 • Øge muligheden for supplerende kommunikation.

Udfordringerne er situations-, miljø- og personafhængige, hvorfor det er nærliggende at inddrage beboeren, dennes erfaring og personlige forståelse af livskvalitet i en dialog. Brugerindflydelse er en væsentlig faktor i det pædagogiske arbejde. I arbejdet lægges blandt andet vægt på kommunikation og kommunikationsformer, relationsdannelse og dialog. Aktiviteter tager afsæt i beboerens egne behov og ønsker – og planlægges og udvikles i samarbejde med hver enkelt.

Som en del af den pædagogiske indsats tilbyder Bofællesskabet Cecilie Marie at udarbejde handleplan/personlig plan/pædagogisk plan. Hensigten er, at handleplanen fungerer som et redskab, der skal styrke og sikre samarbejdet mellem medarbejdere, beboere og handlekommuner. Her formuleres beboernes ønsker og mål samt den valgte strategi for at arbejde med og opnå disse. Formen vil typisk være en præsentation af en pædagogisk opgave, præsentation af mål, delmål og metodeanvendelse, brug af billedemateriale, video og computer, som beboerne kan genkende og evt. være med til selv at anvende.

På Cecilie Marie er brugerindflydelse og individuelle pædagogiske handleplaner tæt forbundet. Der arbejdes løbende på at udvikle de pædagogiske handleplaner, således at de bliver virkelighedsnære for den enkelte beboer, og at målene i handleplan tager afsæt i den enkelte beboers ønsker og behov for eget liv.

Sidebar
Sidebar
46 40 00 05 Find hjem

Kontakt