historie

Cecilie Marie er kendetegnet ved, at bofællesskabet er omsorgsfuldt og har plads de unges særlige adfærd. Det er et ungdomssted med unge, som skal afprøve væsentlige forhold, fx kærester, venskaber, konflikter, ansvar, og som skal lære at håndtere eget liv i så høj grad som muligt. De unge skal derfor mødes med tillid og åbenhed.

Bofællesskabets beboere er fortrinsvis unge voksne, som alle vil profitere af at være i et ungt miljø.

Bofællesskabet Cecilie Marie er et unikt hjem for beboere med særlige behov. Den enkelte beboer skal have mulighed for at leve en selvstændig tilværelse på egen præmisser med vægt på at udvikle kompetencer og livskvalitet.

Målet er at skabe de bedste forudsætninger for at støtte og vejlede beboerne på en sådan måde, at de kan træne, udnytte og udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at mestre dagligdagen – og give den enkelte beboer oplevelsen af livskvalitet i overensstemmelse med egne ønsker og værdier. Beboerne vil desuden få hjælp til personlig hygiejne og omsorg.

Beboerne får mulighed for:

  1. At få hjælp til almindelig daglig livsførelse
  2. At udvikle samt vedligeholde eksisterende færdigheder gennem fysisk og psykisk udfoldelse og sanseintegrerende aktiviteter
  3. At deltage i samvær samt i socialt og virtuelt fællesskab – og derigennem skabe og bevare relationer til såvel medbeboere som andre sociale netværk (pårørende, venner, facebook m.m.)
  4. At opnå personlig udvikling, hvor den enkelte beboer oplever øgede handlemuligheder, mulighed for indflydelse på egen hverdag samt mulighed for at påvirke omverdenen og agere aktivt i den
  5. At den enkelte beboers kommunikationsform bliver forstået og brugt af medarbejderne, således at vedkommende har selvbestemmelse og medbestemmelse i så høj grad som muligt
  6. At få omsorg og pleje samt handicapkompenserende hjælpemidler.

Målsætning

Målsætningen er at opbygge og videreudvikle en indsats, der tilpasses den enkelte beboers behov og krav ved at skabe en gensidig tillidsfuld relation mellem beboeren og medarbejderen. Hensigten er at tilrettelægge aktiviteter og daglige gøremål ud fra individuelle ressourcer, behov og ønsker, herunder at skabe rammer for den enkelte beboer, således at denne i videst muligt omfang oplever at kunne træffe valg og påvirke egen tilværelse.

Personalet skal yde en individuel og tilpasset støtte til alle beboerne. Denne støtte skal som udgangspunkt indeholde udvikling, omsorg og kommunikation. De tiltag, der iværksættes, skal af den enkelte beboer opleves som relevante og skal have en sådan karakter, at beboeren kan give tilsagn til begivenheden og samtykke i denne – og kunne se formålet med indsatsen.

Servicen bevirker blandt andet hjælp til at opretholde venskaber samt andre sociale relationer såsom pårørende, ledsagelse, samt at beboeren udvikler egen identitet og personlige interesser. Fællesskabet skal opleves som et tilbud i egen bolig, som det også er muligt at fravælge.

Sidebar
Sidebar
46 40 00 05 Find hjem

Kontakt