aktiviteter

Sidebar

Der tages udgangspunkt i beboernes individuelle behov, ønsker og ressourcer. Bofællesskabet Cecilie Marie vil have fokus på at skabe overskuelighed og struktur i forhold til livet i egen bolig, venskaber og sociale relationer, udvikling af egen identitet og personlige interesser. Der ydes omsorg og pleje efter den enkeltes behov samt med handicapkompenserende hjælpemidler.

Grundlæggende opbygges relationen, motivationen og kontaktens bæredygtighed på medarbejdernes formåen til at skabe og vedligeholde tryghed og et tillidsfuldt rum ud fra en professionel relation. For at opnå den fornødne tillidsrelation er medarbejderne vedholdende for at forblive i samarbejdsrelationen, samtidig med at medarbejderne stiller passende krav og har ambitioner i forhold til den enkelte beboer.

Bofællesskabets grundlag er:

 1. At yde en helhedsorienteret indsats med tilbud afpasset den enkelte beboers særlige behov i egen bolig
 2. At den helhedsorienterede indsats har til formål at kompensere for og forbedre funktionsevnen samt sikre muligheder for udvikling og livsudfoldelse, herunder kommunikationsmetoder
 3. At der arbejdes ud fra en faglig kvalitet med bevidsthed om metodevalg
 4. At den enkelte beboer støttes i at:
  – få øget selvværd
  – kunne fastholde og udvikle kommunikationsformer
  – få indflydelse på sin egen hverdag
  – tage beslutninger og ansvar for sit eget liv
 5. At beboerne selv bestemmer graden af deltagelse i fællesskabet
 6. At beboerne støttes i at udvikle og fastholde netværk udenfor bofællesskabet
 7. At den enkelte beboer støttes i at få styrket personlige og sociale kompetencer ved at opleve et fællesskab i fritiden (fx café, aktiviteter, udflugter, ferie, byture) samt et virtuelt fællesskab
 8. At der er fokus på kost og bevægelse.

Neuropædagogik

Der arbejdes med udgangspunkt i den enkelte beboers færdigheder og funktionsniveau. Hverdagen tilrettelægges, således at den enkelte får mulighed for at bruge sine kompetencer og stærke sider med henblik på at kompensere for funktionsnedsættelserne. Det neuropædagogiske arbejde er i høj grad koblet til den daglige praksis (se mere under metoder for arbejdet).

Kognitiv, Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik (KRAP)

KRAP har udgangspunkt i en anerkendende tilgang med fokus på beboerens kompetencer og ressourcer – at beboeren kan bruge sine ressourcer og udvikle sig (se mere under metoder for arbejdet).

Fællesskab

Bofællesskabet vægter det sociale fællesskab højt – og derfor udvikles og fastholdes fælles traditioner. Fødselsdage og andre mærkedage festligholdes i det omfang, beboerne ønsker det. Udflugter m.m. er en del af det fælles sociale liv. Når beboere og medarbejdere oplever omverdenen sammen på en anden måde end i hverdagen, styrkes relationerne, og oplevelserne bliver ofte inspirerende og positive.

Brugerindflydelse

Bofællesskabet fokuserer på at styrke beboerne i deres kommunikation for at højne brugerindflydelsen, således at hver enkelt beboer opnår så stor selv- og medbestemmelse som muligt – og hverdagen opleves som indholdsrig, meningsfyldt og overskuelig.

Brugerindflydelsen handler om at skabe de bedste forudsætninger for, at den enkelte beboer får mulighed for en hverdag med livskvalitet på egne betingelser. Dette bevirker, at støtten til mennesker med udviklingshandicap skal skabe de fornødne rammer for, at den enkelte beboer i relationer til og samvær med andre mennesker kan skabe og opleve selvbestemmelse i sin hverdag og indflydelse på sin tilværelse. Med andre ord handler selvstændighed og indflydelse om trivsel, ligeværd, respekt og muligheden for at deltage – samt benytte de teknologiske muligheder – og dermed også at blive hørt, set og forstået.

Selvstændigheden og indflydelsen er medvirkende til at udvikle kvaliteten af ydelserne, ligesom det at inddrage beboerne også er med til at gøre den enkelte beboer ansvarlig, ikke kun i forhold til sit eget liv, men også som led i en demokratisk proces. Dette handler om i højere grad at tilpasse støtten efter den enkelte beboers egne behov, ønsker, krav og drømme, ligesom det har sigte på den enkelte beboers mulighed for indsigt, viden og handling – og dermed også for selvværd, bestemmelse og sociale kompetencer.

Ungeliv

Huset skal være præget af et ungdomsliv med fx musik, film, spil, fester og meget andet.

Beboerne skal have færdigheder til at kunne mestre et ungdoms/voksenliv, hvor der samtidig er livskvalitet og livsglæde.

De unge vil blive vejledt i at indgå i fællesskaber (både på Cecilie Marie) og i lokal-/civilsamfundet.

Dagligdagen præges af overskuelighed og individuelle udfordringer, således at en udvikling mod en større selvstændighed igangsættes.

Rehabilitering

Der er fokus på hverdagsrehabilitering med henblik på at skabe de bedste muligheder for at vedligeholde og udvikle funktionsniveauet samt skabe en øget grad af personlig og social selvhjulpenhed, således at den enkelte beboer kan opnå en stabil, tryg og selvstændig tilværelse.

Der arbejdes rehabiliterende med den enkelte unges retningsgivende mål. Målsætningen er, at beboerne via den rehabiliterende tilgang skal opnå/styrke deres kompetencer. Beboerne skal lære at mestre så meget som muligt svarende til deres kognitive niveau og evner. Som en del heraf deltager beboerne i praktiske opgaver, så meget de formår og efter individuelle mål.

Kommunikation

Der fokuseres i høj grad på kommunikationen – på en øget dialog og anerkendelse mellem medarbejderne og beboerne. Det har en betydning, at man sigter på de samspil og de relationer, beboeren skaber og skaber sig selv igennem, blandt andet ved at benytte de teknologiske muligheder. En øget dialog er et væsentligt udgangspunkt for at sikre og udvikle kvaliteten af de ydelser, der tilbydes. Det øger også muligheden for at yde en service, der er målrettet, fleksibel og løsningsorienteret – og som udnytter ressourcerne bedst muligt.

Nogle af beboerne på Bofællesskabet Cecilie Marie vil kommunikere ved hjælp af andre udtryk end et verbalt ekspressivt sprog. Derfor er der en stor sammenhæng mellem brugerindflydelse og kommunikation samt kommunikationsformer. På Cecilie Marie arbejdes med, at alle medarbejderne kender beboernes forskellige udtryksformer og medvirke til at sikre, at alle beboere får valgmuligheder i alle relevante situationer uanset, hvilken form for kommunikation de benytter sig af. Hver enkelt beboers individuelle ønsker og behov skal tilgodeses og udvikles.

Bofællesskabet vil udvikle sig løbende i takt med, at den eksisterende praksis og viden bliver integreret med ny viden og teknologi.

Kost

Cecilie Marie har eget køkken, så alle beboere får tilbudt “Brain Food” udfra en bevidtshed om, at kosten har indflydelse på hjernens funktioner. Beboerne er med til at sammensætte menuen.

Der fokuseres på, at beboerne får en sund, nærende og velsmagende kost, der sikrer en rigtig sammensat kost med de nødvendige næringsstoffer, vitaminer og mineraler, som er sunde og stimulerende for hjernen – både i forhold til udvikling og vedligeholdelse af allerede indlærte færdigheder. Med andre ord har en sund kost indflydelse på psykologiske, motoriske og sociale faktorer, herunder også en effekt i forhold til indlæring, koncentration og opmærksomhed.

Så vidt det er muligt arbejdes med en kost, der indeholder de ingredienser, der har betydning for hjernens funktioner. Der er særligt opmærksomhed på to aspekter:

 • At sikre, at beboerne får den rette mængde af næring, der er nødvendig for den rette udvikling og vækst
 • At være opmærksom på, hvilken betydning kosten har for læring og udvikling i almindelighed og i særdeleshed ved en hjerneskade – at bestemte stoffer er tilgængelige for hjernen.

Beboerne har også mulighed for at spise sammen i mindre grupper i hyggelige og hjemlige rammer.

Råvarer købes – hvis muligt – lokalt. Om muligt vælges danske fødevarer og efter sæson. Maden tilberedes fra bunden.

Opmærksomheden på kost øger desuden muligheden for, at de unge med støtte kan træffe sunde valg og skabe sig sunde vaner.

Beboerne får som nævnt tilbudt “Brain Food”. Nogle beboere har ønsket kost uden gluten, mælk og sukker.

Samarbejdsrelationer

Når man bor i Bofællesskabet Cecilie Marie, vælger man egen læge, tandlæge, osv. på lige vilkår med andre borgere. Sagsbehandlere tildeles via handlekommunen.

Der lægges vægt på gensidig respekt, værdighed og tryghed i samværet mellem beboere, pårørende og medarbejdere. Der fokuseres på hver enkelt beboers behov for pleje og omsorg, indflydelse på eget liv, træning, læring, sociale kontakter og familieliv. Det er hensigten, at beboeren styrkes i at bruge og vedligeholde sin evne til at klare dagligdagen og dens forskellige udfordringer. Der arbejdes ud fra en bred faglig vinkel, og beboerens livshistorie og værdier er udgangspunkt for det faglige arbejde.

Tilbuddet fokuserer på at yde beboerne en service, der gør det attraktivt at have sin pårørende i Bofællesskabet Cecilie Marie. Tilbuddet skal endvidere fremstå som en arbejdsplads i udvikling og med udfordringer for medarbejderne samt et godt arbejdsmiljø, der vægtes højt.

Sidebar
46 40 00 05 Find hjem

Kontakt